Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

Genel Tanıtım

 
 
  PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
     5 Nisan 1973 tarih ve 1701 sayılı 50. Yıl kutlama kanununun 5. Maddesinin (b) fıkrası ("50. Yıl münasebetiyle Sivas'ta ilk fakültesi 29 Ekim 1973'te öğrenime başlamak üzere Cumhuriyet Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulur") ile Cumhuriyet Üniversitesi, kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. Bu maddeye ek olarak 9 Şubat 1974 tarih ve 14794 sayılı yasanın Resmi Gazete' de yayımlanmasıyla 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Yasası ile resmen kurulmuştur.
      Personel Daire Başkanlığımız 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yasa kapsamında Üniversitelerin İdari Teşkilatlanması ile ilgili yayınlanan 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29’uncu maddesi ve değişik 190 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre kurulmuştur.
       Daire Başkanlığımızın teşkilatı Personel Daire Başkanı yönetiminde, 2 sicil servisi, 1 eğitim şube servisi, 2 arşiv servisi ve servis amir odaları şeklinde faaliyet sürdürmektedir.  İdari personel servisi: 1 Şube Müdürü,2 Şef ve 3 memur, akademik personel servisi: 1 Şube Müdürü, 1 Şef ve 3 memur, eğitim şube servisi: 1 Şube Müdürü ve 1 Büro Personeli (Sürekli İşçi) arşiv servisleri 2 memur ile  üniversitemiz personellerinin özlük ve eğitim işlemlerini yerine getirmektedir. Mevcut Personel özlük bilgileri SGK hizmet takip programına (HİTAP) , akademik personel bilgilerini YÖKSİS’ e idari personel bilgilerini ise YÖK Sivil Savunma Uzmanlığı Üniversite İnsan Gücü Bilgi Giriş Uygulamasına girmekte olup, ayrıca T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı sistemlerine de 3 aylık dönemlerde kadro hareketlerini girmektedir.
         Daire başkanlığımız personel için, hizmet içi eğitim programlarını uygulamak gibi faaliyetleri yürütmekte ve yapılan bu görevlerde serviste çalışan personellerin görev dağılımı bulunmakta olup tüm işler kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda ortaklaşa yürütülmektedir.
 
       BAŞKANLIĞIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
         Personel Daire Başkanlığının görev tanımı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29’uncu maddesinde tanımlanmıştır.
       Personel Daire Başkanlığı buna göre kanun, yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun olarak;
     -    İnsan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
     -    Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
     -    İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
   Verilecek benzeri görevleri yapmak.’ Faaliyetlerinde bulunmak görev ve sorumluluklarıdır.
 Yetkilerimiz:
    -  Rektör ve rektör adına rektör yardımcılarının uygun gördüğü ve yetki verdiği işleri yapmak. 
  En Yakın Yönetici: 
    -  Genel Sekreter ve Rektör Yardımcısı 
  Altındaki Bağlı İş Unvanları: 
    -  Şube müdürü, şef, bilgisayar işletmeni, sekreter, büro personeli, hizmetli. 
  Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler: 
      -    Personelin bilgi düzeyinin yüksek olması
     -    Belirli birikim ve iş tecrübesi olması
     -    Grup çalışmasına uygun yapıda olması
     -    Mevcut iş disiplinine kanun yönetmelik ve mevduata uygun hareket etmesi
     -    Din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan herkese eşit davranması
     -    Değişime açık, çağın gereklerine uygun hareket etmesi
     -    Hiçbir menfaat gözetmeksizin güler yüzlü, hoş görülü, özverili ve inançla görev yapması 
Değerlerimiz;
     -     Dürüstlük ilkesine sahip olmak
     -     İfade özgürlüğü
     -     Liderlik
     -     Adaletli olmak
     -     Şeffaf olmak
     -     Sorumluluk bilincine sahip olmak
     -     Yaratıcılığa ve yeni fikirlere açık olmak
     -     İşbirliğine açık olmak
     -     Takım bilinci ve katılımcılığa açık olmak
     -     Saygılı ve hoşgörülü olmak
     -     Etik değerlere bağlı olmak
     -     Hesap verebilirlik
     -     İdealist olmak
     -     Veriye ve bilgiye dayalı karar almak
    -      Öngörü sahibi olmak
    -      İnisiyatif kullanabilme özelliğine sahip olmak,

Bilgi ve Teknoloji Kaynaklarımız:  ( Kanunları görmek için üstlerine tıklayınız)

-      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-      2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
-      5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
-      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
-      4857 sayılı İş Kanunu
-      2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu.
-      4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
-      4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
-      3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
-      3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklara Mücadele Kanunu
-      5682 sayılı Pasaport Kanunu
-      111 sayılı Askerlik Kanunu
-      1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun.