Telefon: 0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

Refakat izni alabilir miyim?

Refakat izni alınabilmesi için, refakat edilecek kişinin bakılmadığı takdirde hayatının tehlikeye gireceğinin sağlık kurulu raporuyla belirlenmesi ve personelin bunu birimine ibraz etmesi gerekmektedir.

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE  HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  HAKKINDA YÖNETMELİK

hükümlerine göre;

 

Refakat iznine ilişkin esaslar

MADDE 10- (1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin,

ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde düzenlenecek ve refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

(3)   Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.

(4) Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez.

(5) İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Bu durumda veya izin süresinin bitiminde, göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Refakat izni kullanılırken memurun aylık ve özlük hakları korunur.

İç Kontrol İş Akış Şemaları

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ

  1 01 PDB Gelen Evrak İş Akış Şeması
  2 02 PDB Öğretim Üyesi Alım İlanı İş Akış Şeması
  3 03 PDB Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Alım İlanı İş Akış Şeması
  4 04 PDB Akademik Personel Kadro Taleplerine Yönelik İş Akış Şeması
  5 05 PDB Engelli Personel Kadrolarına İlişkin İş Akış Şeması
  6 06 PDB SHECK Kapsamında Personel Alımına İlişkin İş Akış Şeması
  7 07 PDB Dolu-Boş Kadro Değişiklikleri İş Akış Şeması
  8 08 PDB Dolu-Boş Kadro Birim Değişikliklerine İlişkin İş Akış Şeması
  9 09 PDB Sözleşmeli Personele İlişkin İş Akış Şeması
  10 10 PDB İstifa İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  11 11 PDB Ücretsiz İzin İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  12 12 PDB Müstafi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  13 13 PDB Akademik Personel Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  14 14 PDB KPSS Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  15 15 PDB İdari Personelin Naklen Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  16 16 PDB İdari Personelin Naklen Ayrılma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  17 17 PDB Akademik Personelin Naklen Ayrılma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  18 18 PDB Akademik Personel Askerlik Sevk Tehir İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  19 19 PDB Genel Yazışma İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  20 20 PDB Adaylığı Kalkan İdari Personel İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  21 21 PDB SHCEK Atamalarına İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  22 22 PDB Özürlü Personel Atamalarına İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  23 23 PDB Görevlendirilme İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  24 24 PDB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Atamasına İlişkin İş Akış Şeması
  25 25 PDB TUS YDUS DUS Atama İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  26 26 PDB Mal Bildirim Beyannameleri İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  27 27 PDB Kamuda Geçen Geçmiş Hizmet Değerlendirme İşlemi İş Akış Şeması
  28 28 PDB Askerlik Hizmet Değerlendirme İşlemi İş Akış Şeması
  29 29 PDB Hazırlık Sınıfı Y.lisans Doktora Değerlendirmesine İlişkin İş Akış Şeması
  30 30 PDB Öğrenim Değişikliği ( Lise Önlisans Lisans) Değerlendirmesine İlişkin İş Akış Şeması
  31 31 PDB Sigortalı Hizmet Değerlendirilmesi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  32 32 PDB Personelin Yıllık Terfi İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  33 33 PDB Emeklilik ( İstekle ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  34 34 PDB Emeklilik ( Yaş Haddinden ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  35 35 PDB Emeklilik ( Vefat ) İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  36 36 PDB 35. Madde İşlemlerine İlişkin İş Akış Şeması
  37 37 PDB Yeşil Pasaport İşlemine İlişkin İş Akış Şeması
  38 38 PDB Gri Pasaport İşlemine İlişkin İş Akış Şeması