Bilgi Edinme   |   C.Ü. Ana Sayfa   |   EN

Avukat alım ilanı
Duyuru Başlangıç Tarihi : 05.06.2017 - Duyuru Bitiş Tarihi : 19.06.2017

 

Avukat Alım İlanı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre münhal bulunan 1 (bir) adet avukat kadrosuna sözlü sınavla atama yapılacaktır.

 

UNVANI

SINIFI

DERECESİ

ADET

AVUKAT

AH

6

1

 

 

I-     SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR:

a.     657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b.     2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az  yetmiş puan almış olmak,

c.      Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d.     Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

II-    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.     Başvuru Formu (Başvuru için    t ı k l a y ı n ı z  )

2.     Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3.     Üç adet vesikalık fotoğraf

4.     KPSS (B) sonuç belgesinin barkotlu bilgisayar çıktısı

5.     Özgeçmiş

6.     Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği

 

*     Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

 

 III- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, BAŞVURU ŞARTLARI YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Yeri

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı SİVAS

İlk Başvuru Tarihi

05.06.2017

Son Başvuru Tarihi

19.06.2017

Sınav Yeri ve Tarihi

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü

Rektörlük Toplantı Salonu- 06.07.2017 Saat : 10:00

 

 

 

 

 

 

 


Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına 19.06.2017 tarihine kadar şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS P3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları, Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen adayların listesi Üniversitemizin www.cumhuriyet.edu.tr sayfasından yayımlanacaktır.

Sınavda adaylar;

a.      Aşağıda V.maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi

b.      Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü

c.       Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d.      Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

e.      Genel yetenek ve genel kültürü,

f.        Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecekler. Sınav sonuçları Üniversitemiz www.cumhuriyet.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

IV- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başarı sıralaması, sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak belirlenir. Sınav başarı notunun eşitliği durumunda KPSS P3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Adaylar, sınav kurulu tarafından anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

 

 

V- SINAV KONULARI

 

a.      Anayasa Hukuku

b.      Medeni Hukuk

c.       Borçlar Hukuku

d.      Ticaret Hukuku

e.      Medeni Usul Hukuku

f.        İcra ve İflas Hukuku

g.      İdare Hukuku

h.      İdari Yargılama Hukuku

i.        Ceza Hukuku

j.        Ceza Usul Hukuku

k.      İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

VI-     SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İTİRAZLAR

l.      Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile bunların yarısı kadar yedek aday isimlerinden oluşturulan başarı listesi Üniversitemizin internet sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

2.      Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

3.      Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

4.     Duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.

VII-   GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

1.      Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

2.      Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

 VIII-   AVUKATLIK KADROSUNA ATANMA İŞLEMLERİ 

1.    Giriş sınavında başarılı olup asıl listede yer alanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde istenen belgeleri ibraz edenler, avukat kadrosuna atanırlar.

2.    Adayların avukat kadrolarına atanmaları giriş sınavı başarı puan sıralamasına göre yapılır. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılana kadar ve her halükarda giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde, giriş sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.

3.    Gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atamaları yapılmış ise bu atamalar iptal edilir. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayanlar veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayanlar atama işleminden sarfınazar etmiş sayılırlar ve sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

         Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci ve 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.


 

 
DUYURULAR
Öğretim Üyesi Alım İlanı
Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kasım - 2017 - DUYURULAR
  Öğretim Üyesi Alım İlanı...
  Öğretim Üyesi Alım İlanı...
Ağustos - 2017 - DUYURULAR
   ŞOFÖR KADROSU SINAV SONUÇLARI...
  ŞOFÖR KADROSU SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI...
Temmuz - 2017 - DUYURULAR
  Üniversitemize Öğretim Görevlisi / Uzman / Ar...
  2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ: Yeni Değerlendirme ...
  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI SONUÇLARI...
  Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Alım İlanı...
  KPSS-2017/1 SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE Y...
Haziran - 2017 - DUYURULAR
  2017 İlkbahar Dönemi TUS Sonucu Üniversitemiz...
  Öğretim Elemanı Alım İlanı...
  AVUKAT UNVANI İÇİN SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK...
  Öğretim Üyesi Alım İlanı...
  Avukat alım ilanı...
  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI...
  ŞOFÖR KADROSU İÇİN İLAN EDİLEN GÖREVDE YÜKSEL...
Mayıs - 2017 - DUYURULAR
  Öğretim Üyesi Alım İlanı...
  ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİNİN DİKKATİNE...
  İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURU...
Şubat - 2017 - DUYURULAR
  2828 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE Y...
Ocak - 2017 - DUYURULAR
  2016 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sın...
Aralık - 2016 - DUYURULAR
  ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI...
  Öğretim elemanı alım ilanı...
  ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ARAŞ...
Ekim - 2016 - DUYURULAR
  4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SONUÇLARI...
Eylül - 2016 - DUYURULAR
  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI...
  ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI...
  2016/1 EKPSS KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLA...
Ağustos - 2016 - DUYURULAR
  2016/1 EKPSS KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLA...
  2016/1 KPSS İLE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYL...
Temmuz - 2016 - DUYURULAR
  ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN İ...
  RESMİ GAZETE İLE YILLIK İZİNLERİN İPTALI HK...
  KPSS-2016/1 ile Üniversitemize Yerleşen Adayl...
  Öğretim Üyesi alım ilanı...
  2016 TUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme Sonuc...
Nisan - 2016 - DUYURULAR
  2016 yılı Yan Ödeme Cetvelleri...
Mart - 2016 - DUYURULAR
  İYEM Modülü hakkında...
  TUS-DUS Mahkeme Kararı ve Ek Yerleştirme İle ...
Şubat - 2016 - DUYURULAR
  İYEM Görevlisi için isim bildirmesi gereken b...
  İMZA YETKİ MODÜLÜ ( İYEM ) HK....
  Öğretim Üyesi Alım İlanı...
  ŞUBE MÜDÜRÜ SÖZLÜ SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN ...
Ocak - 2016 - DUYURULAR
  4/B Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları...
  ÖYP KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN A...
  Öğretim Üyesi Alım İlanı...
  Sözleşmeli Personel Alım İlanı...
Aralık - 2015 - DUYURULAR
  GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ...
  Öğretim Elemanı Alım İlanı...
  Öğretim Üyesi Alım İlanı...
  2015 DUS Sınavını Kazananlar Hakkında Duyuru...
  2014 TUS İlkbahar Dönemi Mahkeme Kararı ile s...
  4/B sözleşmeli personel alımı sonuçları...
Kasım - 2015 - DUYURULAR
  Sözleşmeli (4B) Personel Alım İlanı...
  Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınava ...
  Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavın...
  Gör.Yük.Sınava girecekler hakkında duyuru...
Ekim - 2015 - DUYURULAR
  Akademik personel alım ilanı...
  Görevde Yükselme Sınav Yeri Değişikliği Hakkı...
  Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ...
  Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ...
  Atama izini duyurusu...
Ağustos - 2015 - DUYURULAR
  ÖYP KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN A...
Temmuz - 2015 - DUYURULAR
  Öğretim üyesi alım ilanı...
  KPSS-2015/1 SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZ KA...
Mayıs - 2015 - DUYURULAR
  Öğretim üyesi alım ilanı...
Nisan - 2015 - DUYURULAR
  4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı...
  2014 YDUS EK KONTENJAN SONUCUNDA ÜNİVERSİTEM...
  ...
Mart - 2015 - DUYURULAR
  GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU...
  GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU...
  Öğretim Elemanı Alım İlanı...
  Öğretim üyesi alım ilanı...
Şubat - 2015 - DUYURULAR
  2013 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MAHKEME KARARIYLA SO...
Ocak - 2015 - DUYURULAR
  ÖYP KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞTİRİLEN A...
  Mal Bildirim formunun doldurulması hakkında...
Aralık - 2014 - DUYURULAR
  akademik personel alım ilanı...
  SOSYAL HİZMETLER KANUNU ( 2828 S.K ) KAPSAMIN...
Ekim - 2014 - DUYURULAR
  Öğretim elemanı alım ilanı...
  Öğretim üyesi alım ilanı...
Mayıs - 2014 - DUYURULAR
  TUS-DUS SINAVINI KAZANANLAR HAKKINDA...
Kasım - 2013 - DUYURULAR
  Sözleşmeli Personel Alım İlanı...
  ÖYP Kapsamından Üniversitemize Yerleştirilen ...
Ekim - 2013 - DUYURULAR
  Öğretim Üyesi Alım İlanı...
  Öğretim Üyesi Alım İlanı...
Ağustos - 2013 - DUYURULAR
  Akademik Personel Alım İlanı...
  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kapsa...
  4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI...
Mart - 2013 - DUYURULAR
  Görevde Yükselme Sınavı gün ve saat duyurusu...
Şubat - 2013 - DUYURULAR
  4/b personel alım ilanı...
  ÖYP ile atanan araştırma görevlileri hakkında...
Ocak - 2013 - DUYURULAR
  Öyp hakkında duyuru...
  Görevde Yükselme Ders Programı...
  Öğretim Üyesi İlanı ...
  ÖYP Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru ...
  Görevde Yükselme Sınavı Eğitimi Duyurusu...
  Görevde Yükselme Eğitimi Duyurusu ...
  Görevde Yükselme Eğitimi Duyurusu ...
Aralık - 2012 - DUYURULAR
  Öğretim elemanı alım ilanı hakkında...
  Öğretim elemanı alım ilanı...
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu