Telefon: 0.346.2191183

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

 


 
-Kayıt tarihleri nereden öğrenilir?

       Üniversitemizin  internet sitesinden öğrenilir.

-Öğrenciler üniversiteye ilk kaydını belirtilen süre içinde yaptırmazsa ne olur?

      İlk kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayan öğrenci, kayıt hakkını kaybeder.

-Kayıt işlemleri nasıl  yapılmaktadır?

      Kayıtlar; Elektronik Kayıt (e-kayıt), veya istenirse şahsen üniversitemize gelerek yapılabilir.

-Elektronik Kayıt (e-kayıt) nedir, zorunlumu dur,  nasıl yapılır?

Elektronik Kayıt (e-kayıt) zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. PTT şubelerinden edinebileceğiniz e-devlet şifresi ile ilan edilen tarihler arasında üniversitemize gelmeden https://turkiye.gov.tr/ adresinden kaydınızı online yaparak  elektronik kayıt belgenizi alabilirsiniz.

 -Elektronik kayıt (e-kayıt) yapmadım, ne yapmalıyım?

     İlan edilen tarihler arasında şahsen Üniversitemize gelerek (İlçe Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları ilgili ilçelere giderek)  kayıt  yaptırmanız  gerekmektedir. Posta yolu ile kayıt yapılmamaktadır. Ancak ağır hastalık, kaza, doğal afetler vb. gibi belgelendirilen olağan üstü durumlarda noterden vekalet verilen birisi tarafından da  kayıt işlemi yapılabilir.

-Kayıt için istenen belgeler nelerdir?

Şahsen kayıtlarda adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, Elektronik kayıt da (e-kayıt) herhangi bir belge istenmez.

-Kayıt yaptıran öğrencilerin ikametlerini Sivas’a taşımaları gerekir mi?

Kayıt yaptırmaya gelen öğrencilerimizin bulundukları ildeki nüfus kayıtlarını   Sivas’ta ikamet edecekleri mahalle muhtarlıklarına taşımaları bir   gerekliliktir.

-Kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

      İkinci eğitim ve uzaktan eğitim öğrencileri ile normal eğitim-öğretim süresini aşan birinci eğitim öğrencileri  her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek internet aracılığı ile https:/cumhuriyet.edu.edu.tr adresini kullanarak kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek ve danışmanlarına onaylatmak zorundadırlar. Danışman onayı yaptırmadıklarında kayıt yenilememiş sayılırlar. Kayıt yenilemediğiniz süre öğrenim süresinden sayılır.

-Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?

 • Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenci belgesi alamazlar. Kayıt yeniledikleri sürece öğrencilik hakları devam eder.

-Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

 • Öğrencinin yazılı başvurusu ve kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemesi,
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde "Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası" alması,
 • Öğrencinin kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki önlisans ya da iki lisans programına kayıtlı olduğunun belirlenmesi,
 • Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlanamaması,
 • 4 yıl üst üste  kayıt  yenilememesi durumunda.

-Kendi İsteğimle kaydımı sildirmek istiyorum, hangi işlemleri yapmalıyım?

          Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesinden alacağınız  form dilekçeyi imzalayarak öğrencinin kaydı silinir.

-Öğrenci katkı payı nedir?

      Yüksek öğretim kurumları; öğrencilerine yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ve beslenmelerine katkıda bulunmak için her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarlarda öğrenimlerini azami sürede tamamlayamayan öğrencilerden (Lisans 4 yıl, önlisans 2 yıl) katkı payı almaktadır.

-Katkı payı ücretlerini (öğrenci harçlarını) kim belirliyor?

      Katkı payı her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.

-Katkı payı zamanında ödenmezse ne olur?

      Katkı payı zamanında ödenmezse öğrenci kayıt yaptıramaz ve o yarıyıl öğrenim hakkını kaybeder. Öğrencilik haklarından yararlanamaz.

-İlk %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

      Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları sınıfın bütün derslerini vermek ve ilk %10’a girmek suretiyle bir üst sınıfa geçmiş olan ikinci öğretim bölüm/programlarındaki öğrenciler üst sınıfta o yıl için, normal örgün öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar miktarı öğrenim ücreti olarak öderler.

-Kaydını donduran öğrenciler katkı payı öder mi?

      Kayıt donduran öğrenci katkı payı ödemez. Ödediyse iade edilmez.


-Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün müdür?

       Öğrenciler, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurabilirler.

-Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?

      Ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında  başvuru  yarıyıl/yıl dersleri başlamadan yapılır.

-Geçerli mazereti olan öğrenci en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

      Öğrencilere, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. (Önlisans öğrenciler en fazla iki (2) yarıyıl, lisans öğrencileri ise en fazla dört (4) yarıyıl kaydını dondurabilir.) İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmaz. Bu şekilde izin alan öğrenci fakülte/yüksekokula devam edemez, öğrenci kimliği alamaz ve izinli olduğu yarıyıl/yılsonundaki sınavlara giremez.

-Mezun olabilme koşulları nelerdir?

       Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması (GNO) ile tamamlamaları zorunludur.

-Lisans öğrencisiyim, önlisans diploması alabilir miyim?

      Lisans öğrencisi öğrenimini her hangi bir sebeple tamamlayamamışsa ilk dört yarıyılın veya ilk iki yılın bütün derslerinden başarılı ve GNO’su da en az 2.00 ise, bu öğrenciler unvansız ön lisans diploması alabilir.

-Mezuniyet not ortalaması neye göre belirlenir?

      Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren, kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan ağırlıklı not ortalamasıdır.

-Öğrencinin mezuniyet tarihi hangi tarihtir?

      Öğrencinin mezuniyet tarihi, son girdiği sınavlardan bir gün sonrasıdır. Bu tarih gün, ay, yıl olarak yazılır.

-Diploma alınırken hangi belgeler istenir?

 • Kimlik belgesi ile müracaat edilmesi yeterlidir

 

 

-Diploma ve Diploma ekini kim teslim alabilir?

      Diploma ve ekini, kişinin bizzat kendisi teslim alabilir. Ancak zorunlu hallerde öğrencinin  vekâlet verdiği kişiye de verilir. Vefat eden öğrencinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına teslim edilir.

-Diplomada hangi bilgiler bulunur?

      Diplomada;

 • Adı soyadı,
 • T.C. kimlik numarası,
 • Mezun olunan yükseköğretim kurumunun adı
 • Bitirilen bölüm ve/veya anabilim/ana sanat dalı programı adı
 • Mezuniyet tarihi
 • Diploma numarası ve notu
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için de aynı bilgiler bulunur, fakat ‘‘T.C. Kimlik Numarası’’ yerine ‘‘Yabancı’’ ibaresi yer alır.

-Diploma ve Diploma Ekinin kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?
      Diploma ve diploma ekini kaybedenler,   nüfus cüzdanı sureti ile  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur.

-Ders muafiyeti veya intibak için başvurunun belli bir süresi var mıdır?

      Muafiyet ve/veya intibak için başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar kayıt yaptırmış olduğu bölüme yapılır.

-Muafiyet için hangi belgelerle nereye müracaat edilecek?

      Muafiyet için öğrenci, daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu;

 • Transkript (not dökümü),
 • Ders içerikleri
 • Muaf olmak istediğini belirten dilekçe ile

Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunulur.

-Muafiyeti talep edilecek derslerin sayısının bir sınırı var mı?

      Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur ve muafiyet istenen tüm dersler için bir defaya mahsus yapılır.

-Muafiyet istenen dersin kredisinin eşit olması gerekir mi?

      Muafiyet istenen dersin; eşit ve daha yüksek kredili olması şartıyla, zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın, ders içeriği uyumu yeterliliği incelenir ve ders içeriği yaklaşık % 75’in üzerinde uyumlu ise eşdeğer kabul edilir.

 

-Muaf olduğum derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkriptimde görülür mü, ortalamaya dahil edilir mi?

     Bu derslere ilişkin daha öne alınan notlar transkript belgesine aynen işlenir ve  Genel Not Ortalaması (GNO) hesaplamasında değerlendirmeye katılır.

-Muaf olunan ders, ders yükseltmek için tekrar alınabilirmi?

     Alınabilir, ancak bu durumda alınan son not geçerlidir.

-Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının aynı olması gerekir mi?

      Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirilmesinde, daha önce alınmış olan dersin kredisi, muaf olunmak istenen dersin kredisine eşit veya daha fazla olmalıdır.

-Muaf olunan dersler tekrar alınabilirmi?

       Muaf olunan ders, not yükseltmek için tekrar alınabilir. Bu durumda alınan en son not geçerlidir.

-Yarıyıl sonu sınavına (final sınavına) hangi öğrenciler giremez?

      Bir dersin final sınavına;

 • Kayıt yenilemeyen,
 • Teorik dersin en az % 70'ine devam etmeyen,
 • Dersin varsa uygulama ve laboratuarının en az % 80'ine devam etmeyen ve başarılı olmayan,

-Sınav nasıl değerlendirilip başarı notuna dönüştürülüyor?

      Fakülte ve yüksekokullarda bir dersin başarı notu bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak bulunur. Bağıl değerlendirme yöntemine göre bir öğrencinin bir dersteki başarı notunun belirlenmesi için, öncelikle mutlak değerlendirme yönteminde olduğu gibi ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri ile yarıyıl/yılsonu sınavlarının katkıları dikkate alınarak ham notu hesaplanır. Bu not değerlendirme yönteminde 100 üzerinden ham not olarak kabul edilir. Tüm öğrenciler için 100 üzerinden ham notlar, sınıfın genel başarı düzeyi, notların dağılışı, sınıf ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak Senato tarafından kabul edilen harfli sistem veya 4’lük sisteme uyarlanır.

 -Sınav sonuçları ne zaman ilan ediliyor?

      Yarıyıl sonu veya yılsonu sınav sonuçları Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde  ilan edilir, Akademik Takvim her eğitim-öğretim yılı başlamadan Üniversitenin web sayfasında yayınlanır.

-Sınavlara itiraz mümkünmüdür?

      Öğrenci,  sınav sonuçları hakkındaki yazılı itirazını sonuçların ilanından sonra en geç üç iş günü içinde ilgili akademik birime yapabilir.

-Mazeretim nedeniyle ara sınava veya final sınavına giremedim, ne yapmam gerekir?

      Mazereti nedeniyle ara sınava katılamayan öğrenciler son sınav tarihinden itibaren bir hafta içerisinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Diğer sınavlar için mazeret sınavı açılmaz.

-Mazeret sınavı ne zaman yapılır?

      Mazeret sınav hakkı tanınan öğrenciler ara sınav haklarını aynı yarıyıl/yıl içinde; ilgili birim, dekanlık, yüksekokul müdürlüğü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte kullanır.

-Tek ders sınavları var mı, varsa  ne zaman yapılır ve değerlendirme nasıldır?

         Mezuniyet aşamasına gelmiş tek dersten başarısız olan öğrencilere her yarıyılın sonunda dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir. Yaz okulunda ders alıp mezuniyetine tek dersi kalan öğrencilere Eylül ayında tek ders sınav hakkı verilir. Yaz okulu için açılan tek ders  sınavının  değerlendirilmesinde ara sınav notu hesaba katılmaz. Bu sınavda asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır.

-Tek ders sınavlarından kimler yararlanır?

      Bahar yarıyılı, güz yarıyılı veya yaz okulu sonunda mezuniyet durumunda olup, işyeri stajı veya bitirme ödevi/tezi hariç bir dersten başarısız olan ve o derse devam etmiş öğrenciler bu sınavdan yararlanır.


-Yandal lisans programı nedir?

      Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayan bir programdır.

-Yandal lisans programına başvuru koşulu nedir?

      Yandal lisans programına başvurabilmek için;

 • Anadal lisans programının en erken üç, en geç beşinci yarıyıl başında olunması,
 • Başvurunun ilgili Yönetim Kurulu tarafından  uygun görülmesi gerekir.

-Yandal programındaki başarısızlık, kayıtlı olunan ana lisans programındaki

başarıyı etkiler mi?

      Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiç bir biçimde etkilenmez.

 

 

-Kayıtlı olunan ana lisans programından mezun olunduğu halde yandal lisans programı bitirilmediyse ne olur?

      Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere  ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile en fazla bir  yarıyıl ek sure verilir.

-Yandal lisans programlarından hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?
     Yandal lisans programından;

 • Yandal programına devam edilebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
 • Ayrıca kendi isteği ile de yandal programından öğrenci ayrılabilir.

-Yandal programından mezun olan öğrenciler hangi belgeleri alırlar?

      Yandal sertifikası ve transkript verilir.

-Yandal lisans programı için katkı payı ödemek gerekir mi?

      Yandal programı öğrencileri, anadalından mezun oluncaya kadar sadece anadala ait öğrenci katkı payını öder. Anadalından mezun olduktan sonra kullanılan ek süre boyunca ise yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınmadan, ödemeye devam ederler.

-Aynı anda hem yandal hem çift anadala kayıt yaptırabilir miyim?

      Aynı anda birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda yandal ile çift anadal programına kayıt yapılabilir. 

-Yatay geçiş başvurusu ne zaman ve nereye yapılır?

       Lisans programlarına Güz yarıyılında, önlisans programlarına güz ve bahar yarıyılında yatay geçiş yapılabilir. Başvurular ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına on-line olarak yapılır.

-Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş nasıl yapılır?

      Kurumlar arası (Yurt içi üniversiteler arası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Kurum içi yatay geçişler, ilgili birimlerin belirlediği kontenjan çerçevesinde yapılır. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 -Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş şartları nelerdir?

 • Yatay geçiş için başvurulan yarıyıla kadar ayrılacağı programının bütün derslerini almış ve sınavlarını başarmış olması ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
 • Genel not ortalamasının 100 üzerinden 60 olması,
 • Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapacak adayların genel not ortalamasının, 100 üzerinden 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması,

-Hangi yarıyıllarda yatay geçiş yapılır?

      Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyıl (1.sınıf) ile son iki yarıyılına (4.sınıf) yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

-Birinci eğitimden ikinci eğitime yatay geçiş yapılabilir  mi?

      Aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

-İkinci eğitimden birinci eğitime yatay geçiş yapılabilir mi?

      İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

-Kayıt donduran yatay geçiş yapabilir mi?

     Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

-Vakıf Üniversitelerinden yatay geçiş yapanların bursu kesilir mi?

      Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların yatay geçiş hakkı varmıdır?

      Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, ilgili diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

-Yurtdışından yatay geçiş yapılabilir mi?

      Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu’nun almış olduğu 14/7/2010 tarih ve 13/5 sayılı kararla;

      Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabulünde ve değerlendirilmesinde; ilgili Yönetmeliğin 14. Maddesinin 3., 4. ve 5. Fıkralarında belirtilen koşulları sağlaması koşulu ile yine aynı Yönetmeliğin 11. Maddesinin 2. Fıkrası ve 12. Maddenin 2. Fıkrası ile uyumlu olacak şekilde; müfredatlarının uyumlu olması ve genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şartıyla başvuruların kabul edilmesi ve başvuran öğrencilerin başarı puanlarına göre sıralanarak değerlendirme yapılmasına karar verilmiştir.

-Ek maddeye göre (Merkezi yerleştirme puanına göre) yatay geçiş nedir, nasıl yapılır?

      Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

-Ek maddeye göre yatay geçiş başvuruları ne zaman ve nereye yapılır?

      Bu maddeye göre başvurular  ilgili  Fakülte/Yüksekokul/MYO’lara on-line olarak  yapılır. Başvurular Güz yarıyılı için en geç 15 Ağustos tarihine , Bahar yarıyılı için ise kontenjan dahilinde  ilan edilen sürede (Ocak ayı içerisinde) yatay geçiş yapılır,

-İkinci eğitim öğrencisiyim, Ek Madde 1’e göre  birinci eğitime geçebilirmiyim?

       Puanının tuttuğu sürece geçebilirsiniz.

-Ek Madde 1’e göre önlisanstan, lisansa geçiş yapılabilir mi?

      Ek Madde 1’e  puanınız tuttuğu sürece  önlisanstan lisansa, lisanstan önlisansa geçiş yapılabilir.

-DGS ile yerleştim, ek maddeye göre yatay geçiş yapabilir miyim?

        DGS  ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılır,

-M.T.O.K.mezunları ek maddeye göre yatay geçiş yapabilir mi?

      M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu  programlara kayıtlı öğrencilerin ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan programları  tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlar için başvuru yapılabilir,

-Sınavsız geçiş yapanların, ek maddeye göre yatay geçiş hakkı var mı?

      Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler de bu maddeye göre  yatay geçiş yapabilir.

-Öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda yazılı şartları Ek maddeye göre yatay geçişte sağlamaları gerekir mi?

      Öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşullar bulunması durumunda, bu koşulların da sağlanması gerekir,

 

 

-Öğrencisi olmayan bir programa yatay geçiş yapılabilir mi?

      Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse yatay  geçiş yapılamaz,

-Ek maddeye göre başvurular nasıl değerlendirilir?

      Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki  ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz,

-Ek maddeden yararlandım, daha sonra tekrar yatay geçiş yapabilirmiyim, veya eski kurumuma dönebilir miyim?

      Bu maddeden yararlanan öğrenciler  ancak, bir defaya mahsus yatay geçiş yapabilir,  ancak ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilir.

-Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin kayıt esnasında  istenen belgeler nelerdir?

 • Not belgesi (Transkript),
 • ÖSYS sınav sonuç belgesi,
 • Varsa yabancı dil hazırlık sınıfından başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge
 • Disiplin cezası alınmadığını gösterir belge

-Çift anadal lisans programı nedir?

      Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almasını sağlayan bir programdır.

-Çift  anadal programına  ne zaman başvurulur?

    Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlar yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

-Çift anadal programına kimler başvurabilir?

    Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinde 70 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde 20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Öğrencilin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

-Yemek yardımına nasıl başvurabilirim?

      Yemek yardımından faydalanmak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı başında Bölüm Sekreterliklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

-Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak istiyorum, ne yapmam gerekir?

      Kısmi zamanlı çalışmak isteyen öğrencilerin Eğitim-Öğretim Yılı başında ilgili Akademik Birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Başbakanlık bursu nedir?

       Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi verilmesine ilişkin Kanun doğrultusunda karşılıksız verilen paradır.

-Burs için nereye müracaat etmeliyim?

    İlgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına müracaat etmeniz gerekir.

-Öğrenim kredisi nedir?

      Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

-Azami öğrenim süresi kaç yıldır?


      2547 Sayılı Kanunu’nun 44 üncü maddesinde öngörülen eğitim-öğretim süreleri, iki yıllık ön lisans öğrencileri için dört, dört yıllık lisans öğrencileri için yedi yıldır.

-Daire Başkanlığına verdiğim dilekçenin sonucunu nasıl öğrenebilirim?

       Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verilen dilekçe sonucu ilgili birime bakan memurdan  öğrenilebilir.

-Yabancı öğrenci Başvuru Koşulları Nelerdir?

            Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları ve yükseköğrenimlerini Türkiye’de sürdürebilecek maddi imkana sahip olduklarını belgelemeleri koşuluyla;

      .Yabancı uyruklu olanlar,

      .Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca  Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

      .Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler ile bu durumdaki çift uyruklular,

      .TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

      .KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp  eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar başvuruda bulunabileceklerdir.

-Yabancı öğrenci başvuruları nasıl değerlendirilir?

      YÖS Sınavının Temel Öğrenme Becerileri Testi Bölümünden 40 ve üzeri not alan öğrenciler, ilgili bölümün kontenjanı çerçevesinde, puanların yüksekten düşüğe sıralanması sonucuna göre yerleştirilir.

            Temel Öğrenme Becerileri Testinden 100 tam puan üzerinden;

            Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri için en az 80 puan,

            Eczacılık, Veteriner, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri için en az 70 puan,

            Diğer Fakülteler  için en az 65 puan,

            Yüksekokullar ve Konservatuarlar için en az 50 puan,

            Meslek Yüksekokulları için en az 40 taban puan,

-Yabancı öğrenci başvuruları nasıl yapılır?

    Başvurular, Üniversitemizin web sayfasından elektronik ortamda ilan edilen tarihlerde  yapılır.  Posta, internet vb.  yolu ile başvurular kabul edilmez.

-Yabancı öğrenci kaydı  esnasında hangi belgeleri getirmeliyiz?

.Lise Diploması ve Diploma Denklik Belgesi,

            .İkametgah Tezkeresinin noter tasdikli kopyası,

            .Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin noter tasdikli kopyası,

            .Pasaportun noter tasdikli kopyası,

            .Fotoğraf (4 adet)

            .Varsa Türkçe Yeterlik Sınavı  Belgesi: Bu belgesi olmayanlar ilan edilen tarihte Türkçe Yeterlik Sınavına tabi tutulur. Türkçe düzeyleri yeterli olmayanlar Türkçe dersleri almakla yükümlüdür.

            .Maddi Durum Belgesi: Adayın kendi geçim masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belgedir. Öğrenciler geçimlerini kendileri karşılamak zorundadır. Üniversite,  yurt dışından gelen öğrencilere burs ya da parasal destek sağlamaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

 

 

-YÖS nedir, ne zaman yapılır ve nasıl başvurulur?

      Yabancı öğrenciler için yapılan bir sınav olup, her yıl Nisan-Mayıs aylarında yapılır, Üniversitemizin web sayfasında belirtilen tarihler arasında elektronik ortamda başvurular yapılır.

-Disiplin ile ilgili işlemler nasıl yürütülüyor?

      Disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.

-Disiplin suçundan alınan ceza ne zaman sicilden silinir?

      Disiplin suçu af kanunu çıkmadığı ve kapsamında konuyla ilgili bir hüküm (Mahkeme Kararı) verilmediği sürece öğrencinin sicilinden silinmez.

-Disiplin soruşturmasını kim yapar?

      Öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı: Toplu, süreklilik arz eden ve/veya müşterek olan veya mekânlarda öğrenci olayları ile ilgili olarak Üniversite Rektörleri, Fakültelerde Dekan, Yüksekokullarda Yüksekokul Müdürü, Konservatuarlarda Konservatuar Müdürü, soruşturma yaptırmaya yetkili amirlerdir. Bu amirler soruşturmayı bizzat yapabileceği gibi, soruşturmacı veya soruşturmacılar tayin etmek suretiyle de yaptırabilirler,

-Disiplin soruşturması açıldığından öğrencinin ne zaman haberi olur?

      Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir.

-Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası Alan Öğrenci Tekrar Yükseköğretim Kurumuna girebilir mi?

      Evet .2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  54.maddesinin (g) fıkrasının “ Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar” biçimindeki ikinci cümlesi Anayasa Mahkemesi’nin 28/04/2011 tarih ve 2009/59E.2011/69K. Sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

-Yaz Dönemi Staj Başvuruları Nereye Yapılır?

      İlgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılır.

-Staj muafiyeti olabilir mi?

    Mesleği ile ilgili bir işyerinde en az iki yıldan beri çalışan ve halen böyle bir işte çalıştığı öğretim yılının bitiminden 2 hafta önce belgeleyen öğrenciler, diğer koşulları sağlamış olmak koşuluyla bir dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile zorunlu stajdan muaf tutulabilir.

 

-Mezuniyet için tüm koşulları sağladım, staja devam ediyorum, mezun olabilir miyim?

    Mezun olabilmek için mezuniyet koşulları yanında stajınızı da tamamlamış olmanız gerekir.

-Tüm derslerden başarılı oldum, ancak stajım bir sonraki eğitim yılına sarktı, öğrenim harcı/katkı payı ödeyecek miyim?

    Mezuniyet için tüm koşulları sağlayıp, başarısız dersi kalmayan öğrencinin stajı bir sonraki eğitim-öğretim yılına sarktı ise öğrenim harcı/katkı payı  ödemez.

-Bitirme Ödevi/Tezi (BÖ/T) nedir?

     Öğrencinin öğrenimi ile bir konuda kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yaparak bulgu ve sonuçların düzgün bir anlatımla sunma ve bireysel olarak iş yapma becerisini kazandırma çalışmasıdır.

-Bitirme Ödevi/Tezi (BÖ/T) için nasıl başvurulur?

            İlgili Akademik Birimde Bitirme Ödevi/Tezi (BÖT) yapılıp-yapılmamasına ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Senatoca karar verilir.  Yapılması uygun ise lisans öğrencileri 6. Yarıyılda, önlisans öğrencileri 3. Yarıyılda Bölüm Başkanlıklarına müracaat ederler.

-Bitirme Ödevi/Tezi (BÖ/T) süresi ne kadardır?

    BÖ/T süresi 2 yarıyıldır BÖ/T dersi uygun bir kod ve  (0 2 1) biçiminde alındıkları yarıyıllardaki ders kayıt fişinde yer alır. Bu ders için ara sınav yapılmaz.

- Bitirme Ödevi/Tezi (BÖ/T) sınavları ne zaman yapılır, başarı şartı nedir?

    BÖ/T ‘ini tamamlayan öğrenci, tüm derslerini alıp başardığı genel sınav dönemini izleyen ilk hafta içinde, BÖ/T danışmanı bu sınavı nerede/ne zaman yapacağını ilgili kurullara bildirir. BÖ/T sınavında başarısız bulunan öğrenciler bir ay içinde eksiklerini gidererek yeniden sınava alınır. Yine başarısız olan öğrenciler her seferinde birer ay ara ile tekrar sınava alınır.

-Bitirme Ödevi/Tezi (BÖ/T) sınavlarını veremedim, katkı payı/öğrenim ücreti ödeyecek miyim?

    Sınavlar yeni bir eğitim yılına/yarıyılına sarkması durumunda öğrenci, o yarıyıl/yıl için öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür.

-Özel yetenek sınavları hakkında nereden bilgi alabilirim?

      Özel yetenek sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgi için ilgili  Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerinden alınabilir.