Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
GİRİŞİMSEL OLMAYAN
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU
 

Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından 13.04.2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik ve Tarım Bakanlığı tarafından yayımlanan Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamı dışında kalan girişimsel olmayan klinik tıp, temel tıp, insan biyolojisi ve insan bilimlerinde tıp bilimsel araştırmalarını proje aşamasında değerlendirmekte, araştırma etiği ve bilimsel metodoloji açısından uygun bulduklarını onaylamaktadır.

Kurulumuzun çalışma prensipleri ve dayanak noktaları yönergemizde detayları ile belirtilmiştir.  Etik kurul, çalışma için onay verdikten sonra çalışmanın izlemi ve kontrolünden de sorumludur.
CÜ Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu ilk toplantısını 6 Mart 2014 tarihinde yapmıştır. Yoğunluk nedeniyle ikinci toplantısını 14 Mart 2014 tarihinde Cuma günü saat 10.00’da yapacaktır. Bundan sonraki toplantılarını ayda bir Cuma günleri saat 10.00’da Cumhuriyet Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Sekreterliğinde yapar.
Başvuracak araştırmacılar, dosyalarını toplantı tarihinden en az üç önce  etik kurul sekreterliğine teslim etmelidirler. Formların eksiksiz ve dikkatli doldurulması gereklidir.
Araştırmaya alınacak örneklem sayısının saptanmasında ve toplanan verilerin değerlendirilmesinde kullanılacak istatistiksel yöntemlerin belirlenmesi için Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na ve bilgilendirilmiş olur formunun hazırlanması aşamasında Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'na gerek duyulduğunda danışılabilir
Araştırma başka bir bölümde/kurumda yürütülecek ise araştırmaya başlamadan önce ilgili bölümden/kurumdan  ya da rutin hizmetler dışında laboratuvarlar kullanılacak ise laboratuvar sorumlusundan   izin alınması gereklidir.

 

 

 

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru tek bir plastik şeffaf kapaklı dosya ile yapılmalı ve başvuru dosya bilgileri etik kurul sekreterliğine yapılmalıdır. Ayrıca çalışmanızla ilgili formları (Helsinki Bildirgesi CD'ye kaydedilmeyebilir, ancak her sayfası tüm araştırmacılar tarafından imzalanmış olarak dosyada bulunmalıdır) bir CD'ye de kaydederek sekreterliğimize dosya ile birlikte ulaştırınız.

Dosyada bulunması gerekli olan belgeler:

  • Tez çalışması ise AKADEMİK KURUL KARARI
  • BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU (Bu formda araştırmanın amacı, yöntemler ve gönüllüye yapılacak tüm uygulamalar sade ve gönüllünün anlayabileceği bir dille uzunca yazılmalıdır, örnek için tıklayınız)
  • ÇOCUK BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU (Çalışmanızda çocuk katılımcılar varsa doldurunuz, örnek için tıklayınız )
  • BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU KONTROL LİSTESİ (Listenin üzerinde işaretleme yaparak doldurunuz, liste için tıklayınız)
  • HELSİNKİ BİLDİRGESİ(Tüm araştırmalar için araştırmacılar tarafından okunmuş ve her sayfası imzalanmış olmalıdır, bildirge için tıklayınız)
  • GERİYE DÖNÜK DOSYA ÇALIŞMALARI İÇİN GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ DİLEKÇESİ (Araştırma gönüllülerine ulaşılması olanaksız olduğu durumlarda doldurunuz) (örnek için tıklayınız)
  • REFERANS MAKALE (Araştırma ile ilgili en önemli 2-3 makale sadece liste olarak değil, basılı olarak da konulursa, başvuruların daha hızlı değerlendirilmesine katkı sağlayabilir)
  • BİYOLOJİK MATERYAL TRANFER FORMU (Türkiye dışına biyolojik materyal gönderilmesi söz konusu olan çalışmalarda “İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı Klinik İlaç Araştırmaları Daire Başkanlığı Biyolojik Materyal Transfer Formu” doldurulur.)(Türkçe_İngilizce) (form için tıklayınız)
  • SONUÇ RAPORU FORMU (Araştırmanız bittiğinde sonucu etik kurula bildirirken kullanılacaktır) (form için tıklayınız)
  • ETİK KURUL DÜZELTME/DEĞİŞİKLİK FORMU (Cumhuriyet Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda görüşülerek, düzeltme alan dosyaların tekrar etik kurula gönderilirken kullanılacaktır.) (form için tıklayınız)

 

 

ETİK KURUL ÜYELERİ VE İLETİŞİM ADRESLERİ

Prof.Dr. Muhittin SÖNMEZ, Tıp Fakültesi, Anotomi AD,Etik Kurul Başkanı
İletişim: msonmez@cumhuriyet.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Recai ZAN,Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti AD.Etik Kurul Başkan Yrd.
Iletişim: rzan@cumhuriyet.edu.tr

Doç.Dr. Ercan ÖZDEMİR, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD. Raportör 
Iletişim:
ercan_ozdemir@hotmail.com

Doç.Dr. Hatice ÖZER, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD,
Iletişim:
hozer@cumhuriyet.edu.tr

Prof.Dr. Yalçın KARAGÖZ , Tıp Fakültesi, Biyoistatislik AD.
İletişim:ykaragoz@cumhuriyet.edu.tr

Doç.Dr. Gülay YILDIRIM, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD.;
İletişim:gyildirim@cumhuriyet.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Mehmet ATAŞ, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji AD. 
İletişim:mehmetatas@cumhuriyet.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Binnur BAĞCI, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik AD.
Iletişim:binnurbagci@cumhuriyet.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Engin ALTINKAYA, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD.
Iletişim:ealtinkaya@cumhuriyet.edu.tr

SEKRETERLİK:
Abdullah SAYIR
İletişim: gokaek2014@gmail.com
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik girişi
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Kampüs, 58140
Tel:0346 219 1010 - 2092
Fax:  03462580024