GENEL SEKRETERLIK
Genel Sekreterlik
 Tanıtım
 Genel Sekreter
 Genel Sekreter Yardımcısı
 Bağlı Bölümler
 Sivil Savunma Birimi
 Personel Listesi
 İletişim
Sivil Savunma Birimi
  •  

    

    
  •  

    

   5 Ağustos 2010 PERŞEMBE

   Resmî Gazete

   Sayı : 27663

   YÖNETMELİK

   Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)’tan:

   SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ İDARİ STATÜLERİ, GÖREVLERİ,

   ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE EĞİTİMLERİ

   HAKKINDA YÖNETMELİK

              

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

   Sivil Savunma Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

                Sivil savunma uzmanlarının görevleri

                MADDE 9 – (1) Sivil savunma uzmanları bulundukları kurum ve kuruluşlarda aşağıdaki görevleri yapar:

                a) Sivil savunma planlarını hazırlamak ve bu planları güncellemek,

                b) Kamu kurum ve kuruluşlarının tahliyeye ilişkin planlamasını koordine etmek,

                c) Sivil savunma servislerinin kuruluşunu sağlamak ve eğitimlerini yaptırmak,

                ç) Afet, sivil savunma ve acil durum hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yapmak,

           d) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlik hizmetleri için gerekli ödeneği ilgili birimlerle koordine ederek belirlemek ve bütçeye konulmasını sağlamak,

                e) Afet ve acil durum hallerinde müdahaleyi koordine etmek ve üst yöneticileri bilgilendirmek,

                f) Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek,

                g) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla; Kurumu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

                  ğ) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

                h) 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemek,

              ı) Kurum içerisinde ikaz ve alarm haberlerinin alınıp verilmesi ve siren sisteminin işletilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,

                  i) Kurumun sığınaklarla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

              j) Afet, sivil savunma, acil durum, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, koruyucu güvenlik ve ilk yardım konularında kurum personeli ile kurumun denetimine tabi özel kuruluş personeline eğitim vermek,

             k) Afet, sivil savunma, acil durum ve seferberlikle ilgili düzenlenen tatbikatlarda kurumu adına sekretarya hizmetlerini yapmak, bu konularla ilgili kurumda tatbikatlar düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak,

              l) Kurumun denetimine tabi kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen afet, sivil savunma, acil durum, seferberlik ve koruyucu güvenlik hizmetlerini denetlemek,

                m) Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırılmasını sağlamak,

                  n) Kurumun Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin sekretarya hizmetini yapmak, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile koordinasyonu sağlamak,

                o) Koruyucu güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, kamu kurum ve kuruluşlarının üst amiri adına hizmetin takip ve denetimini yapmak,

                ö) İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.

                (2) Sivil savunma uzmanlarına ilgili mevzuatta yer almayan herhangi bir görev verilmez.

                Sivil savunma uzmanlarının yetki ve sorumluluğu

                MADDE 10 – (1) Sivil savunma uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri; ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.

                (2) Sivil savunma uzmanları kamu kurum ve kuruluşlarının diğer birimleri ile işbirliği ve koordine içinde çalışır.

    

    

                

  • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KBRN YÖNERGESİ

    

   T.C.
   CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
   KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
   Amaç
   MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehlike an ında
   ekiplerinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
   Kapsam
   MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Cumhuriyet Üniversitesinde görevli tüm personeli kapsar.
   Hukuki Dayanak
   MADDE 3 - (1) Bu yönerge 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun
   gereğince hazırlanan ve 03.05.2012 tarih ve 28281 say ılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kimyasal, Biyolojik,
   Radyolojik ve Nükleer tehlikeler dair yönetmeli ğin 12. ve 18. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
   Tanımlar
   MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
   a) Acil Servis Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil A.B.D.
   Başkanını,
   b) Basın Halkla İlişkiler Koordinasyon Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanını,
   c) Başkanlık: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığını,
   d) Biyokimya Laboratuarı Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi
   Biyokimya Laboratuarı Başkanını,
   e) Enfeksiyon Hastalıkları Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi
   Enfeksiyon Hastalıkları Başkanını,
   f) Farmakoloji Ana Bilim Dalı Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanını,
   g) Güvenlik Hizmetleri Şefi: Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısını
   h) Ilık bölge: Risk başlangıcının tespit edildiği sıcak bölge sınırından itibaren, rüzgar üstündeki arındırma faaliyetlerinin
   yürütüldüğü ve bu faaliyetler nedeniyle kirlenme riski bulunan sıcak ve soğuk bölge arasındaki çalışma alanını,
   i) Ilık müdahale ekipleri: Olay bölgesinde tespit, bomba imha, kurtarma, ar ındırma, itfaiye, acil tıbbi müdahale, ilk yardım ve
   ambulans gibi acil müdahale hizmetlerini yürüten ekiplerini,
   j) İletişim Hizmetleri Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanını,
   k) İnsan Gücü Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Personel İşleri Daire Başkanını,
   l) KBRN Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi Koor. Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
   m) KBRN Birimi: Sivil Savunma biriminde görevlendirilen ve yönergesinde aç ıklanan diğer müdahale edecek birimlerini,
   n) KBRN Ekip Organizasyon Şeması: Ekte yer alan şemayı,
   o) KBRN ekip şefi: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,
   p) KBRN kısaltması: “Kimyasal”, “biyolojik”, “radyolojik” ve “nükleer” kelimelerini,
   q) KBRN Müdahale Birimi: Sivil savunma biriminde görevlendirilen ve yönergede aç ıklanan olağandışı durumlarda
   müdahale edecek birimi,
   r) KBRN risk analizi: Kitle imha silahları, KBRN harp maddeleri ve tehlikeli endüstriyel maddeler ile bu nitelikteki zararl ı
   atıkların, ülkenin bir bölümü veya bütünü üzerinde, kasten veya sehven kullan ılma veya yayılma olasılığının
   değerlendirilmesi faaliyetlerini,
   s) KBRN riski: Kitle imha silahları, KBRN harp maddeleri ve tehlikeli endüstriyel maddeler ile bu nitelikteki tehlikeli
   atıkların kasten veya sehven çevre ve insan sağlığına zarar verme olasılığını ve zararın ciddiyet derecesini,
   t) KBRN tehdit ve tehlikeleri: Petrol kirlenmeleri ve salgın hastalıklar hariç olmak üzere; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve
   nükleer maddeler, KBRN harp maddeleri ve tehlikeli endüstriyel maddeler ile bu nitelikteki tehlikeli at ıkların araştırılması,
   üretimi, işlenmesi, depolanması, nakledilmesi, kullanılması ve atık olarak işlem görmesi sırasında gerekli önlemler
   alınmadığında, çevre ve insan sağlığını tehdit eden tehlike durumlarını, kitle imha silahlarının etkileri ile bu silah ve
   maddelerle yapılan kaçakçılık, terör ve sabotaj eylemlerini,
   u) Kimyasal tehlike eşik değeri: Ortamda tespit edilen kimyasalın özelliğine göre çevrenin veya yaşamın olumsuz olarak
   etkilenmeye başladığı minimum değerini,
   v) Koor. Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
   w) Korunma düzeyi: Tehdidin türüne ve yo ğunluğuna göre ekip personelinin kullanacağı “A”, “B”, “C” düzeyi koruyucu
   giysi ve donanımın seviyesini,
   x) Kurumlar Arası Koordinasyon Şefi: Cumhuriyet Üniversitesi İlgili Rektör Yardımcısını,
   y) Lojistik Şefi: Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreterini,
   z) Mali Hizmetler Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanını,
   aa) Mikrobiyoloji Laboratuarı Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi
   Mikrobiyoloji Laboratuarı Başkanını,
   bb) Nükleer Tıp Laboratuarı Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi
   Nükleer Tıp Laboratuarı Başkanını,
   cc) Öğrenci Tahliye Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanını,
   dd) Planlama Şefi: Cumhuriyet Üniversitesi İlgili Rektör Yardımcısını,
   ee) Sağlık Hizmetleri Şefi: C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimini,
   ff)Sivas Belediyesi Koordinasyon Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan ını,
   gg) Sivas Hastaneler Koordinasyon Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Sa ğlık Bilimleri Fakültesi Dekanını,
   hh) Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koor. Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
   Dekanını,
   ii) Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Kurumu
   jj)Sivas Valiliği Afet ve Acil durum Yönetim Merkezi Koor. Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
   Dekanını,
   kk) Tehlikeli madde: 26/12/2008 tarihli ve 27092 (mükerrer) say ılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve
   Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen tehlikeli
   maddelerini;
   ll)Teknik Hizmetler Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Yap ı İşleri Daire Başkanını,
   mm) Ulaştırma Hizmetleri Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanını,
   nn) Üniversite Tahliye Koordinasyon Sorumlusu: Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunu,
   ifade eder.

   İKİNCİ BÖLÜM
   KBRN Ekibi Organizasyon Yapısı
   KBRN Müdahale Birimi
   MADDE 5 - (1) KBRN müdahale biriminin görevleri de dikkate alınarak Rektörlükçe uygun nitelik ve sayıda personel
   görevlendirilir.
   (2) KBRN biriminin yönetimi ve işleyişini yönerge hükümleri doğrultusunda KBRN Ekip Şefi sağlar.
   (3) Üniversite Sivil savunma Biriminde sürekli statüde çalışmak üzere personel görevlendirilir. Bu personel normal zamanlarda
   afet biriminin işlerini yapar, olağandışı durumlarda ise olağandışı duruma anında müdahale edecek KBRN acil müdahale timini
   oluşturur.
   (4) Üniversitede, afet ve olağandışı durumlarda kullanılmak üzere KBRN ile ilgili lojistik malzemelerin bulunacağı afet deposu
   oluşturulur. KBRN donanım, ekipmanları ve diğer lojistik malzemeleri bu depoda uygun şartlarda muhafaza edilir
   (5) KBRN müdahale birimi personeli; Üniversitenin çe şitli birimlerinde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini
   yapan öncelikli olarak istekli personel olmak üzere, sa ğlık, idari ve teknik personel arasından görevlendirilir. Bu personel
   belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde
   olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında KBRN faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini Üniversite Sivil
   savunma biriminin görevlendirmesi ile yapar.
   (6) KBRN müdahale birimi personeli olağandışı durumlarda KBRN acil müdahale timi adı altında olaylara müdahale eder.
   Olağandışı olayın boyutuna bağlı olarak gerektiğinde, diğer birimlerde çalışan personel bu timler ile birlikte görevlendirilir.
   (7) KBRN müdahale birimine diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan personel katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları
   kurum imkânları ile karşılanır.
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   KBRN Ekibinin görev ve yetkileri
   KBRN Müdahale Ekip Başkanı Görev ve Yetkileri
   MADDE 6 – (1) KBRN afet uygulamasını devreye alma ve sonlandırma.
   (2) KBRN tehdidine karşı yeni politikalar belirleme ve yürürlüğe koyma.
   (3) KBRN’ ye ilişkin görev yönergesinde değişiklik önerme.
   (4) Afet alanında görevlendirecek personeli belirleme.
   (5) Bir tehlike durumunda kurumun tahliye edilmesine karar verme.
   (6) KBRN tehdidinde görev alacak KBRN Ekibini belirleme.
   (7) KBRN ekibinde görevli personel yerine Üniversite tahliye koordinasyon kurulundan görevli atama.
   (8) KBRN Kriz merkezini koordine etme.
   KBRN Afet Yönetim Merkezi Görev ve Yetkileri
   MADDE 7 - Üniversite Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan, K.B.R.N. afet yönetim merkezi, K.B.R.N. Müdahale Ekip ba şkanına
   bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri gerçekle ştireceklerdir:
   (1) Afet yönetim merkezi üyelerinin, KBRN ekip ba şkanının belirleyeceği yerde oluşturulacak kriz merkezinde toplanması.
   (2) Afet yönetim merkezi üyelerince, KBRN ekip ba şkanından alınan direktiflerin kuruma bağlı tüm yapılarda uygulanmasının
   takibi ve sevkini gerçekleştirmesi.
   (3) Afet yönetim merkezi üyelerinin, KBRN ekip ba şkanına sorun ve çözüm önerilerini sunması ve gerektiğinde uygulanmasını
   sağlaması.
   (4) Afet yönetim merkezi üyelerince, KBRN ekip ba şkanının olmadığı durumda KBRN ekip başkanını ataması.
   Üniversite Tahliye Koordinasyon Kurulu Görev ve Yetkileri
   MADDE 8 - Üniversite tahliye koordinasyon kurulu, K.B.R.N. müdahale ekip başkanına bağlı olarak aşağıda belirtilen
   maddelerdeki görevleri gerçekleştireceklerdir.
   (1) Tahliye koordinasyon kurulu üyeleri; KBRN ekip ba şkanının belirlediği afet yönetim merkezinde toplanması.
   (2) Üniversiteye ait yapılarda afet bölgesinde tahliyenin yapılmasını koordine etmesi.
   (3) Sorun ve çözüm önerilerini KBRN ekip ba şkanına bildirmesi.
   (4) KBRN müdahale ekibinde görevli asil personel olmaması durumunda KBRN ekip başkanı tarafından verilecek görevleri
   yerine getirmesi.
   Lojistik şefi görev ve yetkileri:
   MADDE 9 - Lojistik Şefi, K.B.R.N. müdahale ekip başkanına bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) KBRN müdahale ekip başkanından afetin durumu hakkında bilgi alma.
   (2) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda lojistik hizmetleri biriminde faaliyet gösterecek gerekli asil ve yedek
   personelin tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlayarak K.B.R.N. ekip başkanına bildirme.
   (3) K.B.R.N. biriminde lojistik şefliğine bağlı olan teknik hizmetler, haberleşme hizmetleri ve ulaşım hizmetleri birimlerine bilgi
   verme ve idare etme.
   (4) Kriz merkezinin yakınlarında bir lojistik merkezi kurma.
   (5) KBRN müdahale ekip başkanı, teknik hizmetler sorumlusu ile hasar belirleme toplantısını yapma.
   Teknik Hizmetler Sorumlusu Görev Ve Yetkileri
   MADDE 10 - Teknik hizmetler sorumlusu, lojistik şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) Lojistik şefinden afetin durumu hakkında bilgi alma.
   (2) Organizasyon şemasını gözden geçirme.
   (3) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda teknik hizmetler biriminde faaliyet gösterecek gerekli asil ve yedek personeli
   tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlayarak lojistik şefine bildirme.
   (4) Afet bölgesinde tıbbi hizmetler, güvenlik vb. nedenler ile yap ılacak yer değişikliği için altyapı hizmetlerinde ön hazırlık
   yapma.
   (5) Kuruma bağlı tüm yapıların durumu hakkında bilgi akışı için teknik personel görevlendirme.
   (6) KBRN tehdidinde görev alacak KBRN ekibini belirleme.
   (7) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerini lojistik şefine sunma.
   Haberleşme Hizmetleri Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 11 - Haberleşme hizmetleri sorumlusu, lojistik şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) Lojistik şefinden afetin durumu hakkında bilgi alma.
   (2) Organizasyon şemasını gözden geçirme.
   (3) Afet yönetim merkezine yakın bir yerde iletişim merkezi kurma.
   (4) Santral sorumluları aracılığı ile hatların durumu hakkında sürekli bilgi alması, sorun ve çözüm önerilerini lojistik şefi ile
   paylaşma.
   (5) Faaliyette görevli personele afet alanında iletişimi sağlamak için telsizleri temin etme.
   (6) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda haberleşme hizmetleri biriminde faaliyet gösterecek gerekli asil ve yedek
   personelin tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlayarak lojistik şefine bildirme.
   (7) Telsiz sisteminin gerekli yerlerde çekmemesi durumunda iletişimin personel tarafından ilgili yerlere iletilmesi için bir
   haberleşme ekibini kurma.
   (8) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerini lojistik şefine bildirme.
   Ulaştırma Hizmetleri Sorumlusu Görev Ve Yetkileri
   MADDE 12 - Ulaştırma hizmetleri sorumlusu, lojistik şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) Lojistik şefinden afetin durumu hakkında bilgi alma.
   (2) Organizasyon şemasını gözden geçirme.
   (3) Personel, afetzede ve malzemelerin transferi için araç park ı oluşturularak araç ve personelinin tespit edilen alanlara sevk ve
   idaresini sağlama.
   (4) Araç trafiğinin sağlanması noktasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini lojistik şefine bildirme.
   (5) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda ulaştırma hizmetleri biriminde faaliyet gösterecek gerekli asil ve yedek
   personelin tespit edilmesi ve gerekli planlayarak lojistik şefine bildirme.
   (6) Ambulans yükleme noktası, itfaiye müdürlüğü, il Afet ve acil durum müdürlüğü vb. kurumların afet alanında hızlı ulaşımının
   sağlanması için özel yollar ve alanlar tahsis etme.
   Mali Hizmetler Şefi Görev ve Yetkileri
   MADDE 13 - Mali hizmetler şefi, K.B.R.N. müdahale ekip başkanına bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) KBRN ekip Başkanından afetin durumu hakkında bilgi alma.
   (2) Finansal kaynakların kullanılmasının düzenleme.
   (3) Üniversite tarafından gerek ekipte görevlendirilenlere şahsi teçhizat temini ve gerekse hastane girişine dekontaminasyon
   ünitesi kurulması ile ilgili finansman kaynağı bulma.
   (4) Acil durum ile ilgili giderlerin kayıtlarını tutma.
   (5) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda mali hizmetler biriminde faaliyet gösterecek gerekli asil ve yedek personelin
   tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlayarak K.B.R.N. müdahale ekip başkanına bildirme.
   Personel Hizmetleri Şefi Görev ve Yetkileri
   MADDE 14 - Personel hizmetleri şefi, K.B.R.N. müdahale ekip başkanına bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) KBRN müdahale ekip başkanından afetin durumu hakkında bilgi alma.
   (2) Planlama merkezi kurma.
   (3) Afet bölgesinde tüm insan hareketi yönetimini sa ğlama. Geleceğe dönük personel iş bölümü planları hazırlama.
   (4) KBRN ekip şeflerinden afet durumu hakkında aldığı bilgi doğrultusunda planlamalar yapılmasını sağlama.
   (5) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda personel hizmetleri şefliğinde faaliyet gösterecek gerekli asil ve yedek
   personelin tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlama yaparak K.B.R.N. müdahale ekip ba şkanına bildirmesi.
   (6) Belirli aralıklarla İnsan gücü sorumlusu ve öğrenci tahliye sorumlusundan tespit edilen sorun ve çözüm önerilerini talep etme,
   çözülemeyen sorunlar için KBRN ekip başkanından yardım isteme.
   İnsan Gücü Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 15 - İnsan gücü sorumlusu, personel hizmetleri şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) Planlama hizmetleri şefinden bilgi alma.
   (2) Kurumdaki personelin afet bölgesinde planlanan çal ışmalar yöneltmek üzere güvenli bir noktada toplanmasını sağlama.
   (3) Afet bölgesinde görevlendirmek üzere izinli olan ve kurum d ışında bulunan personeli göreve çağırma.
   (4) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda insan gücü sorumlusu bünyesinde faaliyet gösterecek gerekli asil ve yedek
   personelin tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlayarak personel hizmetleri şefine bildirme.
   (5) Afet bölgesinde etkilenen afetzedeleri tespit etme.
   Öğrenci Tahliye Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 16 - Öğrenci tahliye sorumlusu, personel hizmetleri şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) Afet bölgesinde etkilenen öğrencilerin tespiti ve takibinin yapılması ve düzenli aralıklar ile planlama hizmetleri şefine bilgi
   verilmesi,
   (2) Afet bölgesinde bulunan yapılarda öğrencilerin tespit edilen güvenli alana tahliyesini sağlama.
   (3) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda öğrenci tahliye sorumlusu bünyesinde faaliyet gösterecek gerekli asil ve yedek
   personelin tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlayarak Personel Hizmetleri Şefine bildirme.
   (4) Sorun ve çözüm önerilerini personel hizmetleri şefine bildirme.
   Güvenlik Hizmetleri Şefi Görev ve Yetkileri
   MADDE 17 - Güvenlik hizmetleri şefi, K.B.R.N. müdahale ekip başkanına bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştireceklerdir.
   (1) Tüm binaların güvenlik birim sorumluları ile temasa geçme ve koordine etme.
   (2) Görevli dahi olsa ılık alan sınırındaki kayıt masasına kayıt vermeden kimsenin alana girmemesini sağlayıcı tedbir alma.
   (3) Güvenlik zaafı bulunan noktaların tespiti ve tedbir alma.
   (4) Kurum güvenlik personeli ile güvenli ğin yetersiz kalması durumunda kolluk kuvvetlerden destek istenmesi ve koordinasyonu
   sağlama.
   (5) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda güvenlik hizmetleri şefliği bünyesinde faaliyet gösterecek gerekli asil ve
   yedek personelin tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlayarak K.B.R.N. Müdahale Ekip Başkanına bildirme.
   (6) Kurum binalarında güvenlik personeli sorumlusu atama.
   Kurumlar Arası Koordinasyon Şefi
   MADDE 18 - Kurumlar arası koordinasyon şefi, K.B.R.N. müdahale ekip başkanına bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki
   görevleri gerçekleştireceklerdir.
   (1) Kurumun diğer kurumlar ile iletişiminin sağlama.
   (2) Afet alanında doğan ihtiyaçlar çerçevesinde KBRN ekibinde görevli personelden gelen talepleri KBRN ekip şefinin bilgisi
   dâhilinde il afet yönetim merkezine bildirme.
   (3) Kurumlardan gelen destek ve önerileri KBRN afet kriz merkezine bildirme.
   (4) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda kurumlar arası koordinasyon şefliği bünyesinde faaliyet gösterecek gerekli
   asil ve yedek personelin tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlayarak K.B.R.N. müdahale ekip başkanına bildirme.
   (5) Temasa geçilen kurumlar ile sürekli iletişimin sağlanması için atanan koordinasyon sorumlularını sevk ve idare etme.
   Sivas Valiliği İl Kriz Merkezi Koordinasyon Sorumlusu
   MADDE 19 - Sivas valiliği il kriz merkezi koordinasyon sorumlusu, kurumlar arası koordinasyon şefine bağlı olarak aşağıda
   belirtilen maddelerdeki görevleri gerçekle ştirecektir.
   (1) Kurumun afet alanındaki talepleri ve afet bölgesinin durumu hakk ında Sivas valiliğine bilgi verme.
   (2) Sivas valiliğinden gelen malzeme ve insan gücü talepleri ile üniversitenin malzeme ve insan gücü taleplerini KBRN kriz
   merkezine bildirme.
   Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Koordinasyon Sorumlusu
   MADDE 20 - Sivas İl sağlık müdürlüğü, Halk sağlığı il müdürlüğü koordinasyon sorumlusu, kurumlar arası koordinasyon şefine
   bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri gerçekle ştirecektir.
   (1) Kurumun afet alanındaki talepleri ve afet bölgesinin durumu hakk ında Sivas il sağlık müdürlüğü, Sivas halk sağlığı il
   Müdürlüğüne bilgi verme.
   (2) Sivas İl Sağlık Müdürlüğü, Halk sağlığı İl Müdürlüğünden gelen talep ve yardımların KBRN kriz merkezine bildirme.
   Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Koordinasyon Sorumlusu
   MADDE 21 - Kamu hastaneleri birliği genel sekreterliği koordinasyon sorumlusu, kurumlar arası koordinasyon şefine bağlı
   olarak Kurumun afet alanındaki talepleri ve afet bölgesinin durumu hakk ında ihtiyaç duyulan hastanelerden sağlık personeli ve
   tıbbi malzeme talep etme ve afet alanında iletişim sağlama görevini gerçekleştirecektir.
   Basın Halkla İlişkiler Koordinasyon Sorumlusu
   MADDE 22 - Basın halkla ilişkiler koordinasyon sorumlusu, kurumlar arası koordinasyon şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen
   maddelerdeki görevleri gerçekleştirecektir.
   (1) Sivas il afet ve acil Durum müdürlüğü koordinatörlüğünde, belirli periyotlar ile afet bölgesindeki gelişmeler hakkında bilgi
   verme.
   (2) Basın mensupları için iletişim noktası oluşturulma.
   (3) Afet bölgesinde etkilenen kişilerin yakınları için misafir bölgesinin oluşturulması ve belirli periyotlar ile afetzede yakınlarına
   bilgi verme.
   Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon Sorumlusu
   MADDE 23 - Gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü koordinasyon sorumlusu, kurumlar arası koordinasyon şefine bağlı olarak
   üniversitenin afet alanındaki talepleri ve afet bölgesinin durumu hakk ında ihtiyaç duyulan konularda gıda tarım hayvancılık
   müdürlüğü ile koordinasyonunu sağlama.
   Sağlık Hizmetleri Şefi Görev ve Yetkileri
   MADDE 24 - Sağlık hizmetleri şefi, K.B.R.N. müdahale ekip başkanına bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) K.B.R.N. tehdidine karşı hastane birimlerinin koruyucu tedbirler alması için planlama yapma.
   (2) K.B.R.N. eğitiminin görevli personele verilmesini sağlama.
   (3) K.B.R.N. tehdidi gerçekleştiğinde hastane afet planını devreye koyma.
   (4) K.B.R.N. müdahale ekibinde görevli personele bilgi vermesi ve göreve ça ğırma.
   (5) Tedavi sürecinde hastane birimlerinin koordinasyonunu ve yönetimini sa ğlama.
   (6) Birimlerden gelen sorunlara çözüm üretme.
   (7) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda sağlık hizmetleri şefliğinde faaliyet gösterecek gerekli acil servis sorumlusu,
   mikrobiyoloji laboratuarı sorumlusu, biyokimya laboratuarı sorumlusu, enfeksiyon hastalıkları sorumlusu, nükleer tıp laboratuarı
   sorumlusu, radyoloji laboratuarı sorumlusu ve farmakoloji A.B.D. sorumlusu asil ve yedek personellerini tespit etme ve gerekli
   eğitimleri planlayarak K.B.R.N. Müdahale ekip başkanına bildirme.
   (8) K.B.R.N. müdahale ekip başkanına sorun ve çözüm önerilerini sunma, bilgi ak ışını sağlama.
   Acil Servis Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 25 - Acil servis sorumlusu, sağlık hizmetleri şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) Acil servis sağlık hizmetleri sevk ve organizasyonunu idare etme.
   (2) Acil servis biriminde gerçekleşen sağlık hizmetleri hakkında belirli periyotlar ile sağlık hizmetleri şefine bilgi verme, sorun ve
   çözüm önerilerini aktarma.
   (3) K.B.R.N tehdidine maruz kalınması durumunda acil servis sorumlusu bünyesinde faaliyet gösterecek gerekli asil ve yedek
   personelin tespit edilmesi ve gerekli eğitimleri planlayarak sağlık hizmetleri şefine bildirme.
   (4) Hastane giriş çıkışlarını kapatılarak kontrollü geçişi sağlama.
   (5) Personelin koruyucu ekipmanlarının tedarik edilmesi ve kullanılmasının sağlama.
   (6) Kimyasalın özelliklerini inceleme.
   (7) Hastane birimlerini bilgilendirme.
   (8) Hastaların ilgili birimlerde oluşturulan korunaklı odalara aktarma.
   (9) Arındırma sistemlerini arındırma ve hazır hale getirme.
   (10) Arındırma ünitesinde Paramedic ,A.T.T. yada diğer sağlık personelini görevlendirme.
   (11) Arındırma işleminde çıkarılan malzemeler her birey için özel naylonlara aktarılarak dış ortamdan izole etme.
   (12) Hastane çevresini arındırma.
   Mikrobiyoloji Laboratuar Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 26 - Mikrobiyoloji laboratuar sorumlusu, sağlık Hizmetleri şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) Laboratuar ortamında biyolojik numunelerin analizi için numune kabul sorumlusu, numune analiz sorumlusu, numune at ıkları
   koruma ve imha sorumlusu asil ve yedek personel isimlerinin belirlenmesi ve görevlendirmeleri sa ğlama.
   (2) Görevlendirme yapılan personele gerekli eğitim ve koruyucu ekipmanları temin etme.
   (3) Biyolojik numune sonuç raporlarını sağlık hizmetleri şefine iletme.
   (4) Tespit edilemeyen numune bilgilerini sağlık hizmetleri şefine bildirme ve teknik destek talep etme.
   Numune Kabul Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 27 - Numune kabul sorumlusu, mikrobiyoloji laboratuar sorumlusuna ba ğlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki
   görevleri gerçekleştirecektir.
   (1) Numunenin kabulünü ve kayd ını yaparak mikrobiyoloji laboratuarı sorumlusuna iletme.
   (2) Numune analiz sorumlusu ile numune atıkları koruma ve İmha sorumlularını koordine etme.
   Numune Analiz Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 28 - Numune analiz sorumlusu, numune kabul sorumlusuna, ba ğlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştireceklerdir.
   (1) Biyolojik analiz için uygun ekipmanları kullanarak (çözelti, besi yeri, test kitleri, vb.) gerekli analizleri yapması.
   (2) Biyolojik analizleri raporlama.
   Numune Atıkları Koruma ve İmha Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 29 - Numune atıkları koruma ve imha sorumlusu, numune kabul sorumlusuna, ba ğlı olarak aşağıda belirtilen
   maddelerdeki görevleri gerçekleştirecektir.
   (1) Laboratuar ortamına alınan ve analiz edilen biyolojik materyallerin d ış ortamdan izolasyonunu sağlayarak çevreye yayılmasını
   engelleme.
   (2) Analizi yapılan numune atıklarını koruyucu ekipmanlar ile bertaraf etme.
   Radyoloji Birimi Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 30 - Radyoloji sorumlusu, sağlık hizmetleri şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) K.B.R.N tehdidine maruz kalmış hastaların tedavisini uygulayacak personeli belirleme.
   (2) Nükleer serpintiye maruz kalmış hastalar için özel alan tahsis etme.
   (3) Tedavi için belirlenen personeli için gerekli e ğitim ve koruyucu ekipmanlarının temin edilmesinin sağlama.
   (4) Sağlık hizmetleri ile ilgili bilgileri belirli periyotlarda sağlık Hizmetleri Şefine İletme.
   Sağlık Personeli Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 31 - Sağlık personeli sorumlusu, radyoloji sorumlusuna ba ğlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştireceklerdir.
   (1) Nükleer serpintiye maruz kalmış hastalar ünitesinde bu iş için tahsis edilmiş olan röntgen cihazlarını sağlık personelleri
   tarafından kullandırma.
   (2) Gerekli bilgileri radyoloji birim Sorumlusuna iletme.
   Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Birimi Kriz Yöneticisi ve Dekontaminasyon Sorumlusu Görev ve
   Yetkileri
   MADDE 32 - Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji birimi kriz yöneticisi dekontaminasyon sorumlusu, sa ğlık hizmetleri
   şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri gerçekle ştirecektir.
   (1) Birimde yapılacak çalışmalarda asil ve yedek personel belirlenerek gerekli e ğitim ve kişisel koruyucu ekipmanların verme.
   (2) Görevli personelin sevk ve organizasyonunu gerçekle ştirme.
   (3) Sorunlar, çözüm önerileri ve sağlık hizmetlerindeki akış konusunda belirli periyotlar ile sağlık hizmetleri şefine bilgi verme.
   Malzeme Destek Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 33 - Malzeme destek sorumlusu, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji birimi kriz yöneticisi ve
   dekontaminasyon sorumlusuna bağlı olarak K.B.R.N: tehdidi karşısında tedavi süresince gerekli tıbbi malzeme ve kişisel
   koruyucu ekipmanlarının stoklanma ihtiyaç halinde tedarik etmekle görevlidir.
   Dekontaminasyon Ekibi Görev ve Yetkileri
   MADDE 34 - Dekontaminasyon sorumlusu, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji birimi kriz yöneticisi ve
   dekontaminasyon sorumlusuna bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri gerçekle ştireceklerdir.
   (1) Dekontaminasyon işlemi için %0.5’lik sodyumhipoklorid veya tercihen sabunlu ılık su ile yıkama.
   (2) Tüm vücut sabunlu su ve sünger ile sabunlanma.
   (3) Bol ılık su ile hasta durulanmalı ve çıkış alanında son bir durulanmaya dahi tabi tutma.
   (4) Hasta temiz hasta gömleği ve çarşafa sarılarak sekonder triaj alanına yönlendirme
   Primer ve Sekonder Triaj Noktası Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 35 - Primer ve sekonder triaj noktası sorumlusu, dekontaminasyon sorumlusuna ba ğlı olarak aşağıda belirtilen
   maddelerdeki görevleri gerçekleştireceklerdir.
   (1) Yaralılar sekonder triaj ve tıbbi bakım gerekip gerekmediği incelenmeli, tıbbi bakım gerekenler tedavi için düzenlenmiş
   bölümlere aktarma.
   (2) Bekleme salonlarında olaydan etkilenenlere biyolojik kimyasal ajanın niteliği, olası kısa ve uzun vadeli etkileri ve tedavi
   yaklaşımları konusunda sözlü ve yazılı olarak dekontaminasyon sorumlusuna bilgi verme.
   İnfeksiyon Kontrol ve Tedavi Sorumluları Görev ve Yetkileri
   MADDE 36 - İnfeksiyon kontrol ve tedavi sorumluları, dekontaminasyon sorumlusuna bağlı olarak korumaya alınan hastaların
   tedavi işlemlerinin devamlılığını sağlar.
   Nükleer Tıp Laboratuarı Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 37 - Nükleer tıp laboratuarı sorumlusu, sağlık hizmetleri şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştireceklerdir.
   (1) Laboratuar ortamında radyasyona maruz kalan numunelerin analizi için izlenecek yöntem ve görevlendirmeleri belirleme.
   (2) Radyasyon tehlikesine karşı hastane birimlerine koruyucu önlemlerin alınmasını, aldırılmasının sağlama.
   (3) Görevlendirme yapılan personele gerekli eğitim ve koruyucu ekipmanları temin etme.
   (4) TAEK ile iletişiminin sağlama.
   (5) Katı, sıvı, gaz fazındaki radyoaktif maddeler radyoaktif atık yönetmeliğine uygun olarak bertaraf etme.
   (6) Sonuç raporlarını Sağlık Hizmetleri Şefine iletme.
   Biyokimya Laboratuar Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 38 - Nükleer tıp laboratuarı sorumlusu, sağlık hizmetleri şefine bağlı olarak aşağıda belirtilen maddelerdeki görevleri
   gerçekleştirecektir.
   (1) Laboratuar ortamında numunelerin analizi için izlenecek yöntem ve görevlendirmeleri belirleme.
   (2) Görevlendirme yapılan personele gerekli eğitim ve koruyucu ekipmanları temin etme.
   (3) Numune sonuç raporlarını sağlık hizmetleri şefine iletme.
   (4) Hastanemiz laboratuar imkanları ile yapılamayan numunelerin bir üst merkeze transferini sa ğlama.
   Farmakoloji Anabilim Dalı Sorumlusu Görev ve Yetkileri
   MADDE 39 - Farmakoloji anabilim dalı sorumlusu, sağlık hizmetleri şefine bağlı olarak K.B.R.N. tehdidine maruz kalan
   hastaların teşhis ve tedavisinde hastanede yürütülen sağlık hizmetlerinde danışmanlık hizmetlerini yerine getirmekten sorumludur.
   Kbrn Müdahale Ekibinin Niteliği ve Görevleri
   MADDE 40 – (1) Afet birimlerinde görevlendirilecek ve acil müdahale timini olu şturacak K.B.R.N. müdahale personeli,
   olağandışı durumlarda aktif çalışabilecek fiziki özelliklere sahip personellerden seçilir.
   (2) KBRN personeli normal zamanlarda birimlerinde mesai yaparlar, ola ğandışı durumlarda ise KBRN ekibi adı altında olağandışı
   olaya müdahale amacıyla K.B.R.N. müdahale ekip başkanı tarafından görevlendirilirler.
   (3) K.B.R.N. müdahale ekibi, göreve üniversite bünyesinde tahsis edilecek arac ı ile giderler, gerektiğinde ambulans ve diğer
   araçlardan yararlanırlar.
   (4) K.B.R.N. müdahale timlerinin ihtiyaç duyduğu donanımlar Cumhuriyet Üniversitesi Yönetimi tarafından temin edilir.
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   Çeşitli ve Son Hükümler
   Eğitim ve Tatbikat Genel Eğitim
   MADDE 41 - Acil durum ekipleri, birim amirlerinin sorumlulu ğunda kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve
   tehlikelere karşı alınacak önlemler, can ve mal kurtarma, faaliyetleri konular ında, mahalli itfaiye ile Sivas Valiliği İl Afet ve Acil
   Durum Müdürlüğü teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir, yapılan tatbikatlarla bilgi ve becerileri artırılır.
   Denetim
   MADDE 42 - Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetleni

    

    

  •  

   ADRES

   Cumhuriyet Üniversitesi

   Genel Sekreterlik  Kampüs / SİVAS

   Seçkin ŞENOL Sivil Savunma Uzmanı

   TELEFON:(346)2191010

   FAKS:(346)2191125

   DAHİLİ:1260

   EMAİL:sivilsavunma@cumhuriyet.edu.tr

    

    

CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu