AÖF SİVAS
AÖF SIVAS
Tanıtım
Yönetim
Linkler
Sivas İli Okullar Listesi
Görev Talebi, Görev İptali
Görevlendirmelerle ilgili bazı açıklamalar...
Sınav Binaları - Anadolu Üniversitesi AÖF Sınav Merkezi Krokisi
Adayların Sıkça Yönelttiği Sorular
Anadolu Üniversitesi AÖF Temsilcilerine...
Sınavlarda Görev Alanlara Uyarılar
Sivas İçin Sınav Takvimi
AÖF Sınavlarında Görevlendirmeler
İletişim

Duyurular
Duyurular
Görevlendirmelerle ilgili bazı açıklamalar...

 

ÖSYM tarafından yapılan ve yapılacak olan bütün sınavlarda görevli atamaları ÖSYM tarafından merkezi sistemle yapılmaktadır. Akademik hiyerarşi ve kıdemin esas alındığı bu sistemde isteğe bağlı seçimler nedeniyle, görev dağılımında sayısal bir dengenin söz konusu olamayacağı bilgisini teyid etmek gerekli görülmüştür. Anlayışınız ve katkınız için teşekkür ederiz.

 

Üniversitemizin, Sivas il merkezinin dışında bulunan birimlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanlarının ÖSYM sistemine dahil edilmemelerinin bazı nedenleri!

 
1. Bilindiği gibi, ÖSYM sisteminde kayıtlar yapılırken adres bilgileri girilmektedir. İlçelerde görev yapan personelin sisteme dahil edilmesi, kadrosu il merkezi dışında bulunan adayları "görevlendirmek" anlamına gelmektedir. Bu durum ÖSYM'nin yetkisi dışında olup, idari ve hukuki açıdan çeşitli riskler taşıyabilecektir. aynı gerekçeler Açıköğretim sınavları için de geçerli gözükmektedir. Bu konuda şu yasa maddeleri açıklayıcı olabilir: "657 sayılı kanunun ikamet mecburiyetini düzenleyen ek 20 nci maddesi: "Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır. Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir." Kurum amirinin izin vermesi, ÖSYM ya da Açıköğretim sınavları için yetki olmaksızın "görevlendirme" teşebbüsü gerçeğini değiştirmemektedir. "Görevlendirme" Koordinatörlüğümüzün yetki sınırını aşmaktadır. Memurların hafta sonlarında görevli oldukları mahalli değiştirebileceklerine ilişkin 2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesi de  bu bağlamda değerlendirilmektedir.
2. Sınavlarda öncelikli konu sınav güvenliği ve görevli aksaklıklarına meydan vermemek olarak belirlenmiştir. Sınav görevlilerine ulşamanın en kolay yolu tercih edilmekte, görevli kaydında il merkezinde ikamet edenler tercih edilmektedir.
 
 

ÖSYM ve Açıköğretim sınavlarında yapılacak görevlendirmeler ve sınav esaslarına ilişkin güncellemeler ve duyurular için sitemizi izlemenizi önermekteyiz. 

Yapacağınız katkılar ve göstereceğiniz özveri için şimdiden teşekkür ederiz.

 

Başarılı bir sınav sezonu geçirmek dileklerimizle

 

Sivas İl Sınav Koordinatörlüğü

 
CÜBID - Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Yazılım Geliştirme Grubu